.::دوست عزيز خوش آمديد.جهت خدمات دانشجويي از جمله : مشاوره در پايان نامه،ترجمه مقالات،تحليل آماري پژوهشهاي مختلف با استفاده از نرم افزار آماري،در صورت لزوم فروش آزمونهاي روانشناسي و ... از طريق قسمت نظرات پست اول و يا ايميل با ما تماس بگيريد.باتشکر از حضور شما::. پژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric - پایان نامهپژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric

مقالات روانشناسی،پژوهشهای دانشگاهی،پایان نامه،نرم افزار آماری ،خدمات دانشجویی و

اولین شرکت ثبت شده در حیطه روان سنجی-سنجش و اندازه گیری


شرکت "سنجش پژوهان روان"


     اولین شرکت ثبت شده در حیطه روان سنجی-سنجش و اندازه گیری


                                                                                        " آغاز به کار کرد"+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392ساعت 1:26 توسط م.امینی |

مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادیپایان نامه کارشناسی-دانشگاه تربیت معلم
مشاوره در پایان نامه: م.امینی

چکیده
پژوهش حاضر به مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی می پردازد.هدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی مدارس منطقه 16 شهر تهران می باشد. دراين پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری AGQ استفاده شده است که بر روی نمونه آماري شامل 30 دانش آموز از 1 مدرسه استثنایی و 30 دانش آموز از 1 مدرسه عادی بود اجرا شد و روابط بین متغیرهای پژوهش به کمک آزمون تی دو گروه مستقل بررسی شد. فرضیه های تحقیق 1. میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی و عادی متفاوت است 2. میزان پرخاشگری در بین دانش آموزان استثنایی بیشتر از دانش آموزان عادی است ،مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که:1. درجامعه آماری شامل 60 دانش آموز ،میزان پرخاشگری تقریبا یکسان بوده و در کل فراوانی پرخاشگری در سطح پایین، در مدارس عادی و استثنایی بیشتر از حد نرمال جامعه است.2. با توجه به مقدار بدست آمده از آزمون T دو گروه مستقل 799Sig.(2.tailed) = 0.  ، تفاوت معناداری بین میزان پرخاشگری در میان دانش آموزان مدارس استثنایی و عادی وجود نداشته و در نتیجه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان استثنایی بیشتر از دانش آموزان عادی نیست.
بدین ترتیب،با اینکه تفاوت معناداری بین میزان پرخاشگری در میان دانش آموزان مدارس استثنایی و عادی بدست نیامد،اما میزان پرخاشگری پایین در این مدارس قابل بررسی است و به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود که در گروه های سنی دیگر این مورد را بررسی کرده و به مقایسه نتایج بدست آمده بپردازند .

+ نوشته شده در یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 23:23 توسط م.امینی |

بررسي عملي بودن ، اعتبار ، روايي و نرم يابي پرسشنامه تفكرات غير ارادي

استاد راهنما :دکتر حيدرعلي هومن
استاد مشاور :دکتر مهدیه صالحی
پژوهشگر :مريم پرآزين ( کارشناسی ارشد)
زمستان 1389

چکیده
این پژوهش به بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه تفکرات غیرارادی (اینگرام و ویسنیکی، 1988) میپردازد. بدین منظور از میان همه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده اند، تعداد 518 نفر(254 دختر و 264 پسر) به شیوه نمونه برداری تصادفی انتخاب و پرسشنامه تفکرات غیرارادی که شامل 60 سوال است و بر پایه طیف لیکرت 4 درجهای نمره گذاری میشود بر روی آنها اجرا شد. ضریب اعتبار کل تست، از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ ، 908/0 به دست آمد. برای روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی و شیوه چرخش واریماکس استفاده شد.  نتایج منجر به استخراج هشت عامل گردید که روی هم ،1/36 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. این هشت عامل شامل :  تفکر منفی، تفکر مثبت، احساس نشاط و شادکامی، احساس بی کفایتی، خود پنداره مثبت، خود پنداره منفی، خوش بینی، اعتماد به نفس است. برای روایی همزمان، همبستگی بین فرم 21 سوالی افسردگی بک و تفکرات غیرارادی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی کل پرسشنامه با  سیاهه افسردگی بک 903/0 به دست آمد. در نهایت دو نوع نرم درصدی و نرم مقوله ای برای پرسشنامه تهیه شد. تفاوت میانگین نمره های تفکرات غیرارادی دختران و پسران، از لحاظ آماری معنادار نبود.


واژه های کلیدی : تفکرات غیرارادی، عملی بودن، اعتبار، روایی، نرم یابی، تحلیل مؤلفه های اصلی .


+ نوشته شده در جمعه هفتم مهر 1391ساعت 18:3 توسط م.امینی |

بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبکهاي مقابله بااسترس در افراد معتاد و عادي

رحیم ملازاده اسفنجانی
استاد راھنما:دکتر موسی کافی
اسفند 1388

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ي بین سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبکهاي مقابله با استرس در افراد معتاد و عادي میباشد. بدین منظور 100 نفر مصرف کننده ي مواد با روش نمونه گیري خوشه اي و 100 نفر به عنوان گروه کنترل با روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه هاي دیدگاه هاي شخصی کوباسا ( 1988 )، هیجانخواهی آرنت  ،) 1992 ) و شیوههاي مقابله با استرس موس و بلینگز ( 1981 ) را تکمیل کردند. براي مقایسه ي داده ها از آزمونهاي t ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میزان سرسختی روانشناختی، هیجانخواهی و شیوه مقابله متمرکز بر هیجان در افراد معتاد و عادي تفاوت معنی داري وجود دارد، ولی از نظر بکارگیري شیوه مقابله متمرکز بر مسئله تفاوت معنی داري بین دو گروه بدست نیامد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهاي سرسختی روانشناختی و هیجان خواهی میتوانند تغییرات مربوط به شیوه مقابله متمرکز بر هیجان را به صورت معنی داري پیش بینی کنند و همچنین خرده مقیاس شدت هیجان پیش بینی کننده ي قوي براي مقابله متمرکز بر مسئله میباشد.
یافته هاي این پژوهش نقش مهم برخی ویژگیهاي شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی، هیجانخواهی و سبکهاي مقابله با استرس در افراد را نشان میدهد که میتوانند با گرایش به اعتیاد و سوءمصرف مواد رابطه داشته باشند.

کلید واژه: سرسختی روانشناختی، هیجانخواهی، سبکهاي مقابله با استرس، افراد معتاد، افراد عادي

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم مهر 1390ساعت 16:46 توسط م.امینی |

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی

مقایسه ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی ]اصغرآقایی ، لادن جلالوند،غلامعباس زواری

 (شخصیت خلاق - کشورلتونی. 1385؛4:‏63-74 [ نمایه‌شده در ISI] )

چکیده

این پژوهش  ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی در شهر اصفهان را بررسی می کند . جامعه آماری تحقیق را هنرمندان شاعر ، نقاش ، بازیگر ، موسیقیدان ( 169 نفر ) و افراد عادی (55 نفر) تشکیل دادند . گروههای هنرمندان به روش نمونه گیری در دسترس و گروه افراد عادی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و همتا شدند . ابزار تحقیق پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا با ضریب اعتبار 93%  و یک پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی بود . نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی هنرمندان با افراد عادی در مقیاسهای سلطه گری ، مردم آمیزی ، حضور اجتماعی ، خویشتن داری ، اشتراک ، کارایی ذهنی ، انعطاف پذیری ، جنبه زنانگی / مردانگی و مدارا در سطح >P 05 /0 تفاوت معنی دار وجود دارد . در مقایسه دو به دو ویژگی های شخصیتی هنرمندان با یکدیگر و با افراد عادی ، علاوه بر مقیاسهای فوق در دو ویژگی اجتماعی شدن و استعداد روانشناختی بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی دار دیده شد . نتایج مقایسه عبارتند از : بالاتر بودن ویژگی های سلطه گری بازیگران از نقاشان و افراد عادی ، مردم آمیزی نقاشان و بازیگران از افراد عادی ، کارآیی ذهنی موسیقیدانها از افراد عادی ، اشتراک بازیگران از افراد عادی ، انعطاف پذیری موسیقیدانها از بازیگران و نقاشان و افراد عادی ، انعطاف پذیری موسیقیدانها از بازیگران و نقاشان و افراد عادی از بازیگران ، جنبه زنانگی / مردانگی افراد عادی از موسیقیدانها و بازیگران ، مدارا در موسیقیدانها ، نقاشان و شاعران از افراد عادی ، اجتماعی شدن بازیگران از سایر گروهها و استعداد روانشناختی موسیقیدانها از سایر گروهها . همچنین در بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی هنرمندان مشخص شد که بین مقیاسهای ، استعداد کسب پایگاه با درآمدرابطه مثبت و با مدرک رابطه منفی ، حضور اجتماعی با مدرک رابطه منفی ، خودپذیری با تأهل و جنس رابطه منفی ، اجتماعی شدن با تأهل رابطه منفی ، خویشتن داری با درآمد رابطه منفی ، اشتراک با مدرک رابطه مثبت ، پیشرفت از طریق عدم وابستگی با مدرک رابطه مثبت ، کارآمدی ذهنی بادرآمد رابطه مثبت ، استعداد روانشناختی با سن رابطه منفی ، انعطاف پذیری با درآمد رابطه مثبت و با سن رابطه منفی ، جنبه زنانگی / مردانگی با مدرک رابطه مثبت و مدارا با مدرک رابطه مثبت و با جنس رابطه منفی ،  دارد ( ضرایب رگرسیون بین 278/0 – 152/0 می باشد ) .
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم بهمن 1388ساعت 18:17 توسط م.امینی |

هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان


هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO) و بررسي تحليلي ويژگيهاي و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران, / ميرتقي گروسي‌فرشي؛ به راهنمايي: هوشنگ مهريار. گروسي‌فرشي، ميرتقي

پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1377

به منظور هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEOPI-R) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران، نمونه‌اي با حجم 2000 نفر از بين جامعه آماري انتخاب گرديد. اين نمونه از بين دانشجويان دانشگاههاي تبريز و شيراز و دانشگاههاي علوم پزشكي اين دو شهر انتخاب گرديدند. فرم فارسي تهيه شده از آزمون NEO بر روي نمونه مورد پژوهش اجرا گرديد. مجموع پرسشنامه‌هاي فراهم شده از اين نمونه در فرم گزارش شخصي (فرم S) 1775 نفر و در فرم گزارش مشاهده‌گران (فرم R) 211 نفر بودند كه بعد از پالايش پرسشنامه‌هاي تكميل شده جمع باقي مانده از فرم 1656 S نفر و از فرم 200 R نفر بودند. تست NEOPI-R جانشين تست NEO است كه در سال 1985 براي اولين بار تهيه شده بود. در فرم سال 1985 سه عالم N، E و O رويه‌هاي مشخصي داشتند. در حاليكه دو عامل A و C فاقد رو به مشخصي بودند. در تست NEOPI-R رويه‌هاي مشخصي نيز براي عوامل A و C منظور شده است . از اين رو لفظ NEO ديگر نمي‌تواند مخفف سه عامل N، E و O باشد بلكه به عنوان نامي است كه براي اين تست انتخاب شده است . فرضه‌هاي زير در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است . -1 اين تست در مورد دانشجويان ايراني داراي همان ساختار عاملي خواهد بود كه در ممالك غربي بدست آمده است . -2 اين تست 6 رويه يا عامل فرعي را براي هر يك از پنج عامل اصلي در دانشجويان ايراني هم نشان خواهد داد. -3 ساختار عاملي تست ثابت است و بر اساس ويژگيهائي از قبيل جنس ، محل اقامت ، سن و طبقه اجتماعي افراد تغيير خواهد كرد. -4 ميانگين نمرات و پراكندگي آن در عوامل اصلي و 30 رويه آن بر اساس متغيرهائي چون جنس ، شهرستان، طبقه اجتماعي دانشجويان متفاوت خواهد بود. روش آماري عمده در بررسي فرضيات مذكور تحليل عوامل است . درجه ثبات عاملي تست بوسيله تكرار تحليل عوامل در دو گروه جنسي و مقايسه نتايج بدست آمده با يكديگر مورد ارزيابي قرار گرفته است . تحليل عوامل مجددي روي رويه‌هاي هر يك از عوامل انجام گرفته است تا وجود عوامل فرعي احتمالي در هر يك از عوامل اصلي مشخص گردد. براي ارزيابي اعتبار ملاكي تست از همبستگي فرم S و R، و براي ارزيابي پايائي تست از روش ثبات دروني (آلفاي كرونباخ) استفاده شده است . نمرات آزمون هم به صورت خام و هم بصورت نقاط صدكي محاسبه و ارائه شده است . اطلاعات بدست آمده توسط نرم‌افزار كامپيوتري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج زير بر اساس فرضيات مطرح شده، بدست آمده است . - تحليل عوامل رويه‌هاي 30 گانه تست NEO حضور 5 عامل اصلي و يك عامل فرعي ناپايدار ششمي را نشان مي‌دهد. عامل ششم در نمونه كلي و در گروه مردان به شكلي و در گروه زنان به شكلي متفاوت ظاهر مي‌شود و لذا مي‌توان آن را عاملي وابسته به جنس و احتمالا برآمده از شرايط فرهنگي در ايران دانست . - تحليل عوامل رويه‌هاي 6گانه هر عامل بطور جداگانه نشان مي‌دهد كه خالصترين وامل، عوامل N و C است . عوامل E و A به لحاظ پيچيدگيهائي كه دارند، هر يك دو عامل را نشان مي‌دهند اما اغلب رويه‌ها روي هر دو عامل بار قابل ملاحظه‌اي دارند، اما رويه‌هاي عامل O فقط در مورد زنان دو عامل مستقل از يكديگر تشكيل مي‌دهند كه چون اين پديده فقط در مطالعه حاضر ديده شده است . از اينرو بنظر مي‌رسد كه اين امر ناشي از شرايط فرهنگي ايران باشد. - نتيجه تحليل عوامل مردان كاملا شبيه تحليل عوامل نمونه كلي است و هيچ تفاوت مشهودي در آن ديده نمي‌شود. - نتيجه تحليل عوامل زنان بجز در رويه‌هاي عامل انعطاف‌پذيري شبيه تحليل عوامل نمونه كلي است . در گروه زنان تركيب رويه‌هاي O1، O2، O3 و O5 همراه با رويه‌هاي E5 و جنبه منفي A5 عامل ناپايدار ششمي را تشكيل مي‌دهند كه با توجه به خصوصيات رويه‌هاي مذكور مي‌توان آن را خودشيفتگي ناميد. - ميانگين نمرات دانشجويان تبريز و شيراز در برخي از عوامل و رويه‌هاي آنها متفاوت از يكديگر بوده و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار است . - ميانگين نمرات گروه مردان و گروه زنان در برخي از عوامل و رويه‌هاي آنها متفاوت از يكديگر بوده و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار است . - ميانگين نمرات نمونه مورد بررسي به تفكيك تعامل جنسي و سواد پدر نيز در برخي از جهات متفاوت از يكديگرند.
+ نوشته شده در پنجشنبه سوم دی 1388ساعت 2:23 توسط م.امینی |

مقايسه صفات شخصيتي بازيكنان پست‌هاي مختلف فوتبال باشگاههاي برتر استان اصفهان

 بررسي و مقايسه صفات شخصيتي بازيكنان پست‌هاي مختلف فوتبال باشگاههاي برتر استان اصفهان, / ابراهيم پيمان؛ به راهنمايي: حسن خلجي

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1376

پژوهش حاضر به منظور مطالعه و بررسي ويژگيهاي شخصيتي بازيكنان پستهاي مختلف فوتبال باشگاههاي برتر استان اصفهان انجام گرفته است .هدف اصلي اين پژوهش اين است كه آيا ويژگيهاي شخصيتي بازيكنان در چهار پست دفاعي مياني، حمله و دروازه باني متفاوت است و آيا نقش وضعيتي و پست هر بازيكن به ويژگي‌هاي شخصيتي خاص و ويژه‌اي نياز دارد؟ همچنين آيا تفاوتي بين ويژگيهاي شخصيتي فوتباليست‌هاي برجسته و معمولي وجود دارد؟ به همين منظور بازيكنان 16 تيم برتر فوتبال استان اصفهان مورد بررسي، قرار گرفتند كه تعداد آزمودني‌ها در اين تحقيق 191 بازيكن بود كه 79 نفر به علت بيشتربودن نمرهء آنها از ميانگين در مقياس دروغ‌سنج و ناقص‌بودن پرسشنامه آنها از نمونهء تحقيق حذف شدند و در پايان 24 نفر در پست دروازه‌باني، 28 نفر در پست دفاعي، 32 نفر در پست مياني و 28 نفر در پست حمله كه در مجموع 112 نفر مي‌شدند،مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين از بين اين تعداد، 25 فوتباليست برجسته انتخاب شدند كه ملاك انتخاب ، نظر مربي تيم و سابقه حضور بازيكن در يكي از تيم‌هاي ملي فوتبال بود. روش تحقيق حاضر از نوع پس رويدادي (زمينه‌اي) است و ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي شخصيتي، آزمون شخصيت آيزنك (EPI) شامل 57 سوال است كه 24 سوال به بعد درونگرايي - برونگرايي، 24 سوال به بعد ثبات - بي‌ثباتي (روان رنجوري) و 9 سوال به مقياس دروغ‌سنج اختصاص دارد. براي بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي بازيكنان از آمار توصيفي و براي مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي فوتباليست‌هاي برجسته و معمولي از آزمون آماري U من ويتني استفاده شده است . در ضمن براي تجزيه وتحليل اطلاعات از برنامه كامپيوتري SPSS استفاده شده است . در بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي، 80 درصد از آزمودني‌ها برونگرا، 20 درصد درونگرا، 54 درصد با ثبات و 46 درصد افرادي بي‌ثبات (روان رنجور) بودند. براساس اطلاعات به دست آمده از تجزيه و تحليل آماري با اطمينان 95 درصد (درصد 5 . < بين ويژگي‌هاي شخصيتي بازيكنان در چهار پست دفاعي، مياني، حمله و دروازه‌باني فوتبال و همچنين بين ويژگي‌هاي شخصيتي فوتباليست‌هاي برجسته و معمولي تفاوت معني‌داري مشاهده نشد
+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آبان 1388ساعت 2:11 توسط م.امینی |

بررسی مقايسه اي ویژگی های شخصیتی خلبانان، پزشكان و معلمان

منیر صادقیان،کارشناسی ارشد روان سنجی/ دکتر سید احمد جلالی استادیار دانشگاه تهران مرکز

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نوع شغل و ویژگی های شخصیتی است. جامعه آماری پژوهش را خلبانان، پزشکان، و معلمان تشکیل می دهند، از هر یک از گروه های شغلی به روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب و با پرسشنامه MMPI و مصاحبه تکمیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)، آزمون تعقیبی توکی، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نوع شغل و ویژگی های شخصیتی افراد رابطه وجود دارد. بر این اساس، در بین خلبانان ميزان برافراشتگي مقياس های L و HY از سایر مقياس ها بیشتر بود ضمن این که برافراشتگي اين مقياس ها، در بين خلبانان بالاتر از دیگر گروه های شغلي است. ميزان برافراشتگي مقياس K در بين پزشکان از ساير مقياس ها بيشتر بود که برافراشتگي اين مقياس، در بين پزشكان نیز بالاتر از ديگر گروه های شغلي است. و معلمان نيز در مقياس های D, Pd, Pt, Pa برافراشتگي نشان دادند.

کلید واژه ها: شخصیت – شغل-  پرسشنامه MMPI

 Monir Sadeghian, M.A/ S.A Jalali, Ph.D

The present research was conducted in order to compare the result obtain from administration of  MMPI. In this study subjects (pilots, physicians, teachers) were randomly selected and tested. The subjects were also interviewed after the test administration. The results were analyzed using; descriptive statistics, One-way Anova, Post Hoc Tukey. The yielded result indicate that pilots were high in L & Hy factors, which also were significantly higher than factors of two other groups. The physicians were high in K factor, which also were significantly higher than other two groups. The teachers were high in Pa, Pt, Pd & D factors

Key Words: personality – Occupational -Minnesota Multiple Personality Inventory

برای مشاهده ی خلاصه ای از مقاله ارائه شده  

 " لطفا به ادامه مطلب بروید "


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه سوم خرداد 1388ساعت 22:56 توسط م.صادقیان |

ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه تجديدنظرشده شخصيت آيزنک- فرم کوتاه

دکتر عباس بخشي پور -  دانشگاه تبريز /صنم باقريان خسرو شاهي  کارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي                

چکيده :

مطالعه حاضر به منظور بررسي ويژگي هاي روان‌سنجي نسخه فارسي پرسشنامه تجديدنظرشده شخصيت آيزنک- فرم کوتاه (EPQ-RS) انجام گرفت. EPQ-RS يک پرسشنامه خودسنجي 48 سوالي است که براي سنجش ابعاد نوروزگرايي (N)، برونگرايي (E)، و پسيکوزگرايي (P) به کار مي رود. پرسشنامه، علاوه بر اين، يک مقياس دروغ سنج (L) را شامل مي‌شود. EPQ-RS به همراه پرسشنامه تجديد نظرشده شخصيتي نوروزگرايي- برونگرايي- انعطاف‌پذيري- فرم کوتاه (NEO-FFI-R) از سوي343 دانشجوي دانشگاه تبريز (175 زن، 168 مرد) که در دامنه سني 18 تا 35 سال با ميانگين سني 23 سال قرار مي‌گرفتند، تکميل شدند. پايايي از طريق روش همساني دروني (آلفاي کرونباخ) و بازآزمايي (با فاصله يک هفته) و همچنين ميانگين همبستگي بين سوالي براي مقياس‌هاي N، E، P، و L برآورد شد؛ ضرايب پايايي براي مقياس‌هاي N، E، و L رضايت بخش  و براي مقياس P پايين بود. روايي آزمون از طريق همبستگي مقياس‌هاي EPQ-RS با NEO-FFI--R و نيز تحليل عاملي اکتشافي (EFA) و تحليل عاملي تاييدي (CFA) برآورد شد. ابعاد E و N  همبستگي‌هاي بالايي داشتند و اين ميزان براي مقياس P چندان رضايت‌بخش نبود. تحليل عاملي اکتشافي صحت ساختار چهار عاملي آيزنک را تاييد کرد اما در تحليل عاملي تاييدي شاخص‌هاي برازش چندان رضايت بخش نبود.

واژه‌هاي کليدي: EPQ-RS ،  پايايي، روايي، تحليل عاملي اکتشافي (EFA)، تحليل عاملي تاييدي (CFA)


 

Psychometric properties of Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R) Short Scale

Abbas Bakhshipour, Ph. D / Tabriz University

Sanam Bagharian Khorooshahi, M.A. / Shahid Beheshti University

Abstract :

This study was carried out in order to evaluate the psychometric properties of the Persian version of the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short-Scale (EPQ-R S) in Iranian sample. The EPQ-R S is a 48-self-report questionnaire to assess the dimensions of personality, neuroticism, extraversion, psychoticism. It also includes a Lie scale. The EPQ-R S and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI-R) is completed by a sample of 343 Tabriz university students (168 males, 175 females) aged 18-35. Reliability coefficients (internal and test-retest, as well as mean inter-item correlations) were found to be satisfactory for E, N, L and low for P. The validity of the EPQ-R S is evaluated by the correlations of the subscales of EPQ-R S with the subscales of NEO-FFI-R, exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). The E, N dimensions of EPQ-R S had high correlations with the corresponding dimensions of NEO-FFI-R. EFA results show that the EPQ-R S has a very robust four-factor structure. How ever, CFA shows a misfit of four-factor simple structure model

Keywords: EPQ-R S, NEO-FFI-R, reliability, validity, mean inter-item correlations, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA)

 منبع http://iranpa.org  

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اردیبهشت 1388ساعت 1:43 توسط م.امینی |

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سازگاري زناشويي در زنان و مردان

عنوان فارسي: بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سازگاري زناشويي در زنان و مردان شهر مشهد 1382

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383

سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

مولف (مولفين): آزيتا كشاورز كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , طاهره علوي روانسنجي

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

چكيده:

هدف: پژوهش حاضر به بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سازگاري زناشويي در زنان و مردان شهر مشهد مي پردازد.خانواده يك واحد اجتماعي است و با يك رشته وظايف تكاملي روبرو است،اين وظايف در امتداد پارامترهايي ارزيابي كيفيت رابطه زناشويي از نظر زن و شوهر تغيير مي كنند،اما ريشه هاي آنها بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.افراد داراي ويژگي هايشخصيتي متفاوت بوده و با وجود تفاوت هاي فردي يك خانواده را تشكيل مي دهند تا به آرامش و تكامل برسند،اما مي بينيم كه همه روزه به آمار طلاق افزوده مي شود،به اين دليل پژوهشگران بر ان شدند كه ويژگي هاي شخصيتي متفاوتي بررسي كنند،در اين مقاله بر انيم كه ارتباط آن را با سازگاري زناشويي بررسي كنيم.به اين صورت مي توان راهكارهاييبه منظور استحكام خانواده ارائه داد. روش: جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل زنان متاهل شهر مشهد است كه از بين آنان 100نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هاي سازگاري زناشويي (D.A.S) و آيزنگ است.پرسشنامه سازگاري زناشويي از خرده مقياس هاي رضايت دو نفري،همبستگي دو نفري،توافق دو نفري،ابزار محبت تشكيل شده است كه اعتبار و روايي آن به ترتيب برابر94/0 و 81/0 است،كه نشانگر اعتبار و روايي بالاي پرسشنامه است.قدرت تميز دادن زوج هاي متاهل و مطلقه را در هر سوال براي گروه هاي شناخته شده در 32 سوال نشان داده است.همچنين پرسشنامه آيزنگ كه از چهار خرده مقياس نوروتيك،برونگرايي،سايكوتيك و دروغگويي با اعتبار و روايي 85/0 و 56/78 تشكيل شده است.دراين پژوهش پنج فرضيه بر اساس رابطه سازگاري زناشويي با هر يك از خرده مقياس هاي كلآيزنگ شكل گرفته كه با استفاده از همبستگي پيرسون اين روابط اندازه گيري شد. نتايج: پژوهش نشان داد همبستگي بين خرده مقياس هاي نوروتيك،برونگرايي،درونگرايي،سايكوتيكو دروغگويي با خرده مقياس هاي سازگاري زناشويي شامل:رضايت دو نفري ،همبستگي دو نفري،توافق دو نفري و ابراز محبت ،در سطح a=0/5 معنادار شد و فرضيه ها،تاييد شدند. بحث: نتايج بدست آمده از رابطه بين سازگاري زناشويي با ويژگي هاي شخصيتي با پژوهش هوشيار (1382)و قاسمي و قهاري(1379)همخوان و حاكي از ارتباط قوي بين ويژگي هاي شخصيتي وسازگاري زناشويي است.اين تحقيق مي تواند در جهت سالم سازي روابط زناشويي و بهبود ساختار خانواده گام موثري بر دارد.

 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم فروردین 1388ساعت 13:22 توسط م.امینی |

بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و رضايت مندي شغلي كاركنان نظامی

اسفنديار آزاد مرزآبادي ، حميد طرخوراني 
 چکيده
 مقدمه: استرس نوعي فرسودگي جسمي و يا روان شناختي است كه بر اثر مشكلات واقعي و يا خيالي بوجود مي آيد. استرس باعث به هم خوردن تعادل رواشناختي شده و پيامدهاي مختلفي دارد. پيامدهاي استرس شغلي منجر به نارضايتي شغلي و رها كردن حرفه و تخصص است. اين تحقيق درصدد يافتن ميزان رضايت از شغل و رابطه آن با استرس هاي شغلي در گروهي از كاركنان سپاه است.
 روش: اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي- مقطعي است و  جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق كليه كاركنان يكي از واحدهاي سپاه مي باشند. نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از 146 نفر از كاركنان واحد مورد  مطالعه كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.  ابزار تحقيق پرسشنامه سنجش استرس كاركنان، پرسشنامه سنجش تنيدگي شغلي اسپيو و پرسشنامه رضايت شغلي
كاركنان بود.
 نتايج: نتايج تحليل واريانس بين استرس كار و خانواده و تنيدگي كلي نشان داد بين اين دو رابطه وجود دارد و اين ارتباط معني دار مي باشد، همچنين رضايت از كار و  تنيدگي ارتباط معني داري نداشتند، بين استرس خانواده و تنيدگي كلي تحليل واريانس انجام و در نتيجه مشخص  شد كه ارتباط بين اين دو معني دار بوده است، همچنين ارتباط بين تنيدگي كلي، استرس ناشي از كار و رضايت 
از مسؤول معني دار بوده است.
 نتيجه گيري: بطور كلي در بررسي نتايج بين عوامل مختلف مشاهده مي شود كه بين استرس با رضايت از كار،رضايت از مسئول و رضايت از حقوق و مزايا ارتباط معني دار وجود داشته است. اين نتايج در مطالعات ديگر نيز مورد تائيد قرار گرفته است.

کليدواژگان: استرس، استرس شغلي، رضايتمندي، سلامت روان، كاركنان نظامي.

+ نوشته شده در شنبه سوم اسفند 1387ساعت 1:4 توسط م.امینی |

مقايسه ميزان فشار رواني,منابع فشار رواني و رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدايي

بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ( استرس)منابع فشار رواني و رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدايي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان

نام و نام خانوادگي : حسنعلي مشهدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان

تاريخ دفاع : 26/4/79 مقطع : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور  ، استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

اين پژوهش به بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ، منابع ايجاد كننده فشار رواني و ارتباط آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان پرداخته است . جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي بوده است كه تعداد 150 نفر از معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي به طور تصادفي ( از هر جامعه 75 نفر) انتخاب گرديدند.

جهت سنجش و مقايسه فشار رواني از پرسشنامه نشانه‏هاي فشار رواني كوپر (1983) استفاده گرديد و براي تشخيص و شناسايي منابع و عوامل فشار زاي آموزشگاهي وعوامل مرتبط با مدرسه از پرسشنامه كرياكو و ساتكليف (1978) استفاده شد و براي سنجش منابع فشار زاي اجتماعي از فهرست عوامل و وقايع استرس آفريني هلمز و راهه استفاده گرديده است.

براي تجزيه و تحليل داده‏ها از روشهاي آماري تحليل رگرسيون ، تحليل واريانس چندگانه و آزمون Z استفاده گرديد . نتايج نشان داد كه بين ميزان فشار رواني در معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي تفاوت وجود ندارد ولي اين فرضيه كه در بين منابع فشار زاي شغلي ( آموزشگاهي) و اجتماعي با ميزان فشار رواني در معلمان عادي و استثنائي رابطه وجود دارد مورد تأييد قرار گرفت و عوامل و منابع فشار زاي معلمان در 8 مقوله كلي طبقه‏بندي گرديدند . لازم به ذكر است كه پژوهش ذكر شده داراي چهار فرضيه اصلي و 8 فرضيه فرعي بوده است.

+ نوشته شده در جمعه چهارم بهمن 1387ساعت 17:54 توسط م.امینی |

کاربرد آزمون رورشاخ در تشخيص اختلال اضطراب تعميم يافته

رحماني فاتح*,صالحي مهدي        

تعيين ويژگيهاي مبتلايان به اختلال اضطراب تعميم يافته (GAD) بر اسـاس شاخصهاي تفصيلي و ساير شاخصهاي آزمون رورشاخ (در سيستم جامع اكسنر، 2003) هدف پژوهش حاضر بود تا امكان تشخيص GAD بر مبناي نتايج آزمون اخير فراهم شود. بدين منظور، 30 بيمار واجـد اختلال اضطراب تعميم يافته و 30 فرد فاقد اين اختلال، با استفاده از مصاحبه باليني و فهرست نشانه هاي اضطراب تعميم يافته در DSM-IV، انتخاب شدند و پس از آن، آزمون رورشاخ به اجرا در آمد. نتايج دو گروه در آزمـون رورشاخ با استفاده از تحليل نيمرخ و تحليل واريانس چند متغيري مقايسه شد. نتايج به دست آمده امكان دستيابي به يك شاخص كلي با عنوان شاخص اضطراب (ANXI) را فراهم كرد

كليد واژه: رورشاخ، اختلال اضطراب تعميم يافته،
+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم آذر 1387ساعت 13:13 توسط م.امینی |

مقايسه الگوي پاسخ بيماران افسرده دو قطبي ، اختلال ديستيميك و افراد بهنجار با آزمون روشاخ

تاريخ ارائه: 1382 -دانشگاه: علامه طباطبائي دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي

نام دانشجويان: سيده رقيه يثربي   مقطع تحصيلي: دكترا- روانشناسي

اساتيد راهنما: هادي بهرامي دانشيار دكتري تخصصي روانشناسي تربيتي

اساتيد مشاور: علي دلاور-   حسين آزاد

بررسي و مقايسه الگوي پاسخ هاي بيماران افسرده دو قطبي ، اختلال ديستيميك و افراد بهنجار با استفاده از آزمون شخصي رورشاخ بين افراد بزرگسال در شهر تهران

 کليد واژه: اختلال دوقطبي,اختلال ديستيميك,بهنجاري,افسردگي,آزمونهاي فرافكن,Bipolar disorder,Dysthymic disorder,Normality 

چكيده: هدف تحقيق : تعيين الگوي پاسخهاي بيماران دو قطبي و اختلال ديستيميك با آزمون رورشاخ و مقايسه آنها با الگوي پاسخهاي افراد سالم پرداخته است. فرضيه هاي تحقيق : 1- در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي و اختلال ديستمتيك يعني مجموع پاسخها نسبت به گروه بهنجار است. 2- تعداد پاسخهاي ابتكاري منفي در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي نسبت به دو گروه ديگر بيشتر و تعداد پاسخهاي حركت انساني در آنان كمتر است. 3- در بيماران دو قطبي يعني ادراك نادرست شكل بيشتر از دو گروه ديگر است.و... روش تحقيق :علي - مقايسه اي . جامعه آماري : بيماران 50-21ساله با اختلال ديستيميك كه به طور سرپايي تحت درمان بوده و به درمانگاههاي بيمارستانها روانپزشكي تهران بوده اند. يافته هاي تحقيق : حاكي است كه متغيرهاي K,O,Rو... در بين گروههاي بيماران با اختلال دو قطبي و بهنجار از لحاظ آماري تفاوت با اختلال آماري تفاوت هاي معني داري را نشان دادند و براي متغيرهاي C,F,K,O,DG,D در بين دو گروه بيماران با اختلال ديستيميك و بهنجار از لحاظ آماري تفاوتهاي معني دار بودند. نتيجه گيري و پيشنهادات: 1- كندي رواني - حركتي در بيماران دو قطبي بارزتر از بيماران با اختلال ديستيميك است. 2- به علت عدم وجود پاسخ حركت انساني در پروتكل بيماران با اختلال دو قطبي معلوم شد كه تفكر انتزاعي ، خلاقيت ، ثبات دروني و سازگاري در اين بيماران آسيب مي بيند، اين بيماران فاقد توانايي كنترل تكانه ها و به تعويق انداختن بروز رفتار هستند. 3- به علت وجود تعداد قابل ملاحظه F در بيماران با اختلال دو قطبي اين بيماران فاقد توانايي استدلال درست بوده و در تفسير محركها و واقعيتها اشكال دارند. وجود Fحاكي است كه با توجه و تمركز در اين گروه از بيماران آسيب مي بيند و اينان فاقد كنترل عواطف مربوط به تعارض هستند. 4- معلوم شد كه در گروه دو قطبي خلق افسرده نسبت به بيمارن با اختلال ديستيميك بارزتر است و شاخص e نشانگر وجود حركات و اعمال خودكشي در بيماران دو قطبي است. 5- وجود شاخص e نشان مي دهد كه بيماران دو قطبي بالقوه داراي خصوصيت تكانشي بودن و عواطف انفجاري هستند و از ثبات عاطفي و هيجاني برخوردار نيستند.

+ نوشته شده در سه شنبه پنجم آذر 1387ساعت 18:43 توسط م.امینی |

مقايسه شخصيت دستياران روانپزشكي با دستياران ساير رشته‌هاي پزشكي توسط آزمون mmpi.روشاخ

زهرا جزايري. پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه شيراز.
وضعيت پايان نامه : در حال اجرا

مقايسه شخصيت دستياران روانپزشكي با دستياران ساير رشته‌هاي پزشكي توسط پرسشنامه چندجنبه‌اي شخصيتي مينه سوتا و آزمون رورشاخ/زهرا جزايري.

كليد واژه : روانپزشكي / دستياران / پرسشنامه / مينه سوتا / رورشاخ /

چكيده : هدف از اين پژوهش بررسي و شناخت جنبه‌هاي گوناگون شخصيت دستياران روانپزشكي و مقايسه آنها با دستياران ساير رشته‌هاي پزشكي بود. به اين منظور 12 نفر از دستياران روانپزشكي در بيمارستان حافظ و انستيتو اعصاب و روانپزشكي شيراز و 12 نفر از دستياران ساير رشته‌هاي پزشكي (پوست ، جراحي، اطفال داخلي، پزشك خانواده و زنان) از بيمارستان‌هاي شيراز، حافظ، سعدي، نمازي، آزمون‌هاي رورشاخ و ام.ام.پي.آي داده شد. براي انتخاب دستياران روانپزشكي، بعلت كمي تعداد، تقريبا” تمامي آنها انتخاب شدند. براي انتخاب دستياران غيرروانپزشكي، از هر بخش دو نفر بطور تصادفي انتخاب شدند. اجرا و نمره‌گذاري آزمون رورشاخ براساس دستورالعمل راپاپورت بود. براي بررسي نتايج مربوط به دو آزمون رورشاخ وام.ام.پي.آي از دو متد آماري مربع كاي و تست تي استفاده شد. بررسي معيارهاي آزمون رورشاخ توسط متد آماري مربع كاي نشان داد كه در پاسخهاي حيواني، انساني، آناتومي شيئي از ميان محتواي پاسخها، و پاسخهاي كلي و جزئي، رنگ ، حركت ، فرم قابل قبول، پاسخهاي رايج و پاسخهاي ابتكاري اختلاف معني‌داري بين نسبت‌هاي بدست آمده در دو گروه وجود نداشت . در مورد پاسخهاي گياه، تفاوت معني‌داري بين دو گروه بدست آمد. بدين معني كه دستياران روانپزشكي نسبت بيشتري پاسخهاي گياه نشان دادند. تست تي نشان مي‌دهد كه بين ميانگين تعداد كل پاسخها در دستياران روانپزشكي و دستياران غيرروانپزشكي تفاوت معني‌داري وجود ندارد. براي بررسي نتايج مربوط به آزمون ام.ام.پي.آي از متد آماري تست تي استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داده كه بين ميانگين تعداد پاسخها در تمامي ميزان‌هاي اين آزمون بين دو گروه تفاوت معني‌داري وجود نداشت . در مجموع بررسي نتايج حاصل نشان داد كه ساختمان كلي شخصيت دستياران پزشكي مويد هوش بالا، خلاقيت و ابتكار، قدرت سازگاري با محيط و توانائي برقراري روابط متقابل فردي است . در ضمن اين خصوصيات در دستياران روانپزشكي تا حدودي محسوس‌تر است و به استناد يافته‌هاي اين پژوهش هيچگونه ناهنجاري در ساخت شخصيتي افراد مورد مطالعه اين تحقيق وجود نداشت و هر دو گروه از لحاظ جنبه‌هاي گوناگون شخصيت سالم و طبيعي بودند

 

+ نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم آبان 1387ساعت 23:8 توسط م.امینی |

بررسي اعتبار و پايائي آزمون روشاخ در تشخيص ضايعات مغزي

صفدر مختارزاده؛ به راهنمايي: عبدالله شفيع‌آبادي.

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علامه طباطبائي، 1374

كليد واژه : آسيب مغزي / اعتبار / روان‌سنجي / تشخيص (پزشكي) / آزمون رورشاخ /
كليد واژه معادل لاتين : Brain damage / Validity / Psychometry / Diagnosis /
Rorshach's test /

چكيده :

 با توجه به اينكه درصد قابل توجهي (10 درصد) از مراجعين به مراكز روانپزشكي از ضايعات مغزي رنج مي‌برند پژوهش حاضر با هدف بررسي اعتبار و پايايي ملاكهاي اعلام شده در آزمون رورشاخ براي تشخيص ضايعات مغزي انجام و از موج‌نگار الكتريكي (E.E.G) به عنوان ملاك خارجي استفاده شد. در اين پژوهش فرضيه زير مورد آزمون قرار گرفته است : ”آزمون رورشاخ در تشخيص ضايعات مغزي داراي توانايي تشخيص مي‌باشد”. به منظور آزمون فرضيه فوق از بين مراجعه‌كنندگان به مركز الكتروآنسفالوگرافي به تعداد 150 نفر با در نظر گرفتن شرايط داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن و دامنه سني 12 تا 60 سال و بدون در نظر گرفتن جنسيت به صورت غيرتصادفي انتخاب شدند. ابتدا از افراد آزمون رورشاخ به عمل آمد. وبراساس ملاكهاي ضايعه مغزي ارائه شده توسط پيوتروفسكي در مورد آنان تشخيص‌گذاري و سپس نوار مغزي به عمل آمد. و توسط متخصصين مغز و اعصاب نوار آنان تفسير و در صورت داشتن ضايعه به C.T.Scan آنان مراجعه و با تشخيص متخصصين جراحي مغز و اعصاب ميزان ضايعه مشخص شد. در مرحله بعدي نتايج اجراي آزمون رورشاخ و تفسير نوار مغزي با استفاده از آزمون آماري مقايسه دو نسبت همبسته مورد ارزيابي قرار گرفت تا بدين وسيله اعتبار آزمون بررسي شود. براي بررسي پايائي از آزمون 30 نفر گروه نمونه آزمون مجدد به عمل آمد و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ميزان پايايي آزمون محاسبه گرديد. نتايج آزمون آماري انجام شده نشان داد آزمون رورشاخ در تشخيص ضايعات مغزي شديد از قدرت تشخيص خوبي برخوردار است . همچين اين آزمون به خوبي مي‌تواند افراد طبيعي را مشخص كند اما در تشخيص افراد با ضايعات خفيف داراي قدرت تشخيص كافي نمي‌باشد. آزمون مجدد نيز نشان داد آزمون رورشاخ در تشخيص‌گذاري افراد در اجراي مجدد داراي پايايي بالايي (0/889) است . با توجه به نتايج اين پژوهش مي‌توان از اين آزمون به عنوان يك ابزار تشخيص اوليه در مراجعان به مراكز روانپزشكي
و مشاوره و كلينيكها استفاده كرد اما بايد توجه داشت آزمون به تنهايي قادر به تشخيص قطعي ضايعات مغزي نمي‌باشد.

 

+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم مهر 1387ساعت 23:49 توسط م.امینی |

بررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات آزمونهای فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385

جلیل یونسی، به راهنمایی :دکتر علی دلاور؛ استاد مشاور: دکتر محمدرضا فلسفی نژاد،استاد داور: دکتر نورعلی فرخی

پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشگاه علامه طباطبایی 1386

کلید واژه ها : ,CTT,IRT,TESTFACT,BILOG-MG,آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور

چکیده : 

هدف پژوهش حاضربررسی ویژگیهای روانسنجی سوالات آزمون فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385 بوده است.جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن بر طبق نظریه کلاسیک اندازه گیری،ضریب دشواری،ضریب تمییز،روش لوپ،ضریب پایایی آزمون،واریانس سوالات،و فراوانی گزینه های انحرافی محاسبه شد.جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن بر طبق نظریه IRT ابتدا مفروضه های تک بعدی بودن و استقلال موضعی بررسی گردید.در این تحقیق جهت تعیین تک بعدی بودن آزمونها کلیه آزمونهای روانشناسی با برنامه TESTFACT مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند.نتایج تجزیه و تحلیل آزمونهای مذکور نشان داد که کلیه آزمونها تک بعدی هستند و در نتیجه در تمامی آزمونهای مذکور مفروضه استقلال موضعی نیز برقرار است.سپس برازش مدل-داده ها از طریق نرم افزار BILOG-MG مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پارامترهای برآورده شدهُ سوال (دشواری ، تشخیص و حدس) و توانایی آزمودنی ها  استخراج گردید.

تحلیل گزینه های انحرافی نشان می دهد که گزینه های انحرافی تمامی سوالات در همه آزمونها هم احتمال نیستند و عملکرد معیوبی داشته اند.نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از این است که آزمونهای ادبیات فارسی،روانشناسی و جامعه شناسی مدل دو پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری برازش بهتری با مجموعه داده های آزمون دارد.

با توجه به اینکه میانگین تمامی آزمونها در پایین نمره ملاک قرارگرفته است،اما به نظر میرسد که مشکلات در دروس زبان انگلیسی و فلسفه بیشتر بوده و این دو آزمون در شکست تحصیلی آزمودنیها بیشتر تاثیر داشته است.

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم مهر 1387ساعت 16:48 توسط م.امینی |

هنجاريابي پرسشنامه شخصيت 16 عاملي كتل فرم (16PF-E)

هنجاريابي پرسشنامه شخصيت 16 عاملي كتل فرم (16PF-E)

غلامحسين عبادي؛ به راهنمايي: دکتر علي دلاور.

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه علامه طباطبائي، 1374

كليد واژه : هنجار / هنجار آزمون / روان‌سنجي / مرد / اهواز / شخصيت / پرسشنامه 16 عاملي شخصيت /

كليد واژه معادل لاتين : Norm / Test norm / Psychometry / Man / Ahvaz /

Personality / Sixteen personality factor questionnaire /

چكيده :

 براي شناخت خصوصيات و سرانجام شخصيت هر فرد روشهاي متفاوتي وجود دارد. يكي از اين روشها جهت شناخت شخصيت فرد استفاده از پرسشنامه شخصيتي است . از طريق اجراي پرسشنامه مي‌توان به سنجش شخصيت به طور نسبي پرداخت . به منظور هنجاريابي پرسشنامه شخصيتي 16 عاملي كتل فرم كم‌سوادان، سعي بر آن شد تا هنجار مناسب ايراني براي آن بدست آوريم. جهت هنجاريابي پرسشنامه 16PPF-E از بين جامعه كاركنان مرد 16 سال به بالا با تحصيلاتي پائين‌تر از ششم نظام قديم در ادارات و سازمانها و شركتهاي دولتي شهرستان اهم اهواز در سال 1374 تعداد 513 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و پرسشنامه 16PF-E از طريق مصاحبه انفرادي روي آنها اجرا گرديد. و سپس داده‌هاي بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است . و مي‌توان نتيجه گرفت كه پرسشنامه استخراجي كه از طريق تحليل عوامل بدست آمده است مي‌تواند در جامعه پژوهش مفيد باشد و چهار عامل بدست آمده را روانپزشكان، روانشناسان، و مشاوران جهت فعاليتهاي كلينيكي و تشخيصي مي‌توانند به كار ببرند. چهار عامل استخراجي از 16 عامل به ترتيب زير مي‌باشند. B1 عامل اول - سلطه‌گري و سلطه‌پذيري B2 عامل دوم - هوش و دقت و خيال‌پردازي و بي‌نظمي B3 عامل سوم - احساساتي و ثبات هيجاني B4 عامل چهارم - درونگرايي و برونگرايي.

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1387ساعت 17:31 توسط م.امینی |

هنجاريابي هشت مقياس پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا (CPI)بر روي كاركنان گمرك ايران در استان تهران

هنجاريابي هشت مقياس پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا (CPI)بر روي كاركنان گمرك ايران در استان تهران

احمدرضا فتوت؛ به راهنمايي: دکتر کاظم سليمي زاده؛ استاد مشاور: دكتر حسن پاشا شريفي.

 پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه آزاد اسلامي،واحد تهران مركز، 1379.
وضعيت پايان نامه : دفاع شده - تاريخ دفاع: 20-11-1379

 كليد واژه : روانشناسي / روانسنجي / سنجش و اندازه گيري / روائي / استانداردكردن / اعتبار /

 كليد واژه معادل لاتين : Psychology / Psychometrics / Assessment & Measurement / Validity / Standardization / Reliability /

چكيده :

هدف اصلي اين پژوهش, فراهم آوردن امكان استفاده از پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا يا به عبارتي آماده سازي اين پرسشنامه به منظور سنجش خصوصيات بين فردي كاركنان گمرك ايران است. فراهم آوردن ابزاري كه بتواند شخصيت هنجار را مورد سنجش قرار دهد و براي جامعه ايراني قابل فهم و درك باشد از جمله اهداف اوليه اين پژوهش بوده است. همانطور كه اشاره گرديد اولين هدف و محور عمده اين تحقيق تعيين هنجار براي هشت مقياس پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا بوده است كه براي دستيابي به اين هدف اصلي, اهداف فرعي نيز در نظر گرفته شده بود. اولين هدف تحليل ماده هاي هر يك از هشت مقياس پرسشنامه روانشناختي كاليفرنيا بوده است كه براي اين منظور ضريب همبستگي هر يك از ماده ها در هر مقياس با نمره كل آن مقياس محاسبه شد, همچنين ضريب همبستگي هر يك از ماده ها در هر مقياس با نمره كل آن مقياس به تفكيك جنسيت محاسبه گرديد. با استفاده از روش لوپ يا چرخش تأثير حذف هر ماده بر روي پايايي كل آزمون مورد محاسبه قرار گرفت. سپس ...

""لطفا به ادامه مطلب بروید""

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم شهریور 1387ساعت 18:59 توسط م.امینی |

بررسي نياز به پيشرفت در كارآفرينان (سازماني و فردي)

 بررسي نياز به پيشرفت در كارآفرينان (سازماني و فردي)و غيركارآفرينان در صنايع استان تهران

 دکتر محمود احمد پور داریانی    

چكيده

تغيير و تحولات دنياي پر شتاب كنوني در عرصه هاي علمي و فني و چالش هاي پي در پي نظام اقتصادي- اجتماعي، كاهش ذخاير زيرزميني، افزايش فقر و بيكاري، موجبات توجه عميق تر سياستگذاران و انديشمندان را به مفهوم كارآفريني فراهم نموده است،  تا آنجا كه آخرين الگوي توسعه را، توسعه مبتني بر كارآفريني قلمدادكرده اند.كارآفريني، فرايند ابتكار و نوآوري و ايجاد كسب وكارهاي جديد در شرايط مخاطره آميز از طريق كشف فرصت ها و بهره گيري از منابع مي باشد. كارآفريني تبديل ايده نو به محصول يا خدمات است كه از نتايج آن مي توان به افزايش بهره وري، ايجاد ثروت و اشتغال زايي اشاره نمود.

دخالت عوامل اقتصادي _ سياسي و اجتماعي_ فرهنگي در فرايند كارآفريني و ويژگي هاي شخصيتي خاص كارآفرينان از جمله موضوعاتي است كه توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده است. نوآوري و خلاقيت، اعتماد به نفس، منبع كنترل دروني، ريسك پذيري، استقلال طلبي و انگيزش پيشرفت از مهم ترين ويژگي هاي كارآفرينان است. به ويژه مك كللند بر ارتباط انگيزش پيشرفت، با كارآفريني و توسعه تأكيددارد.        

در اين مقاله در راستاي پژوهشهاي پيشين به بررسي تأثير انگيزش پيشرفت در توسعه كار آفريني و پرورش كارآفرينان پرداخته و سطح انگيزه پيشرفت را در سه گروه كارآفرين فردي، سازماني و غير كارآفرين به صورت مقايسه اي مورد سنجش قرار داده است.

هدف از اين پژوهش پاسخگويي به اين سوالات بوده که« آيا نياز به پيشرفت کارآفرينان سازماني وفردي بيش از غيرکارآفرينان است؟

آيا نياز به پيشرفت کارآفرينان سازماني تفاوت معني داري با نياز به پيشرفت کارآفرينان فردي دارد؟

آيا بين کارآفرينان ( سازماني و فردي)و غير کارآفرينان از نظر تحصيلات تفاوت وجود دارد؟

آيا بين کارآفرينان و غير کارآفرينان از نظر شغل پدر (آزاد يا دولتي) تفاوت وجود دارد؟»

روش تحقيق توصيفي است. جامعه آماري کليه مدير عاملان مرد شرکتهاي صنعتي تهران تا شعاع 25 کيلومترمي باشند. ابزار جمع آوري مباني نظري  تحقيق  کتب، مقالات، اينترنت است.

پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات از جامعه آماري و مصاحبه به منظور افزايش اعتباري نتايج بدست آمده و همچنين براي جمع آوري تکميلي از تست انگيزه پيشرفت ACMT))  نسخه هندي، تجديد نظر شده توسط وي.پي باهارگاوا استفاده شده. .دليل استفاده از اين تست همخواني مفاهيم اين تست با مفاهيم كارآفريني بوده است. مفاهيمي چون موفقيت، سخت كوشي و ريسك پذيري متوسط.

در پردازش داده ها از تست ذکر شده و مطالعه مقدماتي پايايي اين آزمون با روش آلفاي کرونباخ بدست آمده است.       

 نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر تفاوت معني داري در انگيزه پيشرفت بين( کارآفرينان فردي و سازماني) و غيرکارآفرينان است. بين کارآفرينان سازماني و کارآفرينان فردي از نظر انگيزه پيشرفت تفاوت معني داري وجود ندارد و اين دوگروه از لحاظ تحصيلات تفاوت زيادي با هم ندارند. 

در دو گروه (کارآفرينان و غيرکارآفرينان) از لحاظ شغل پدر تفاوت وجود دارد و شغل پدر (آزاد يا دولتي) در تربيت فرزندان کارآفرين و غيرکارآفرين تاثير دارد.

خانه کارآفرينان ايران  www.karafriny.com/article.asp?id=595

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387ساعت 23:19 توسط م.امینی |