.::دوست عزيز خوش آمديد.جهت خدمات دانشجويي از جمله : مشاوره در پايان نامه،ترجمه مقالات،تحليل آماري پژوهشهاي مختلف با استفاده از نرم افزار آماري،در صورت لزوم فروش آزمونهاي روانشناسي و ... از طريق قسمت نظرات پست اول و يا ايميل با ما تماس بگيريد.باتشکر از حضور شما::. پژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric - مقايسه الگوي پاسخ بيماران افسرده دو قطبي ، اختلال ديستيميك و افراد بهنجار با آزمون روشاخپژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric

مقالات روانشناسی،پژوهشهای دانشگاهی،پایان نامه،نرم افزار آماری ،خدمات دانشجویی و

مقايسه الگوي پاسخ بيماران افسرده دو قطبي ، اختلال ديستيميك و افراد بهنجار با آزمون روشاخ

تاريخ ارائه: 1382 -دانشگاه: علامه طباطبائي دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي

نام دانشجويان: سيده رقيه يثربي   مقطع تحصيلي: دكترا- روانشناسي

اساتيد راهنما: هادي بهرامي دانشيار دكتري تخصصي روانشناسي تربيتي

اساتيد مشاور: علي دلاور-   حسين آزاد

بررسي و مقايسه الگوي پاسخ هاي بيماران افسرده دو قطبي ، اختلال ديستيميك و افراد بهنجار با استفاده از آزمون شخصي رورشاخ بين افراد بزرگسال در شهر تهران

 کليد واژه: اختلال دوقطبي,اختلال ديستيميك,بهنجاري,افسردگي,آزمونهاي فرافكن,Bipolar disorder,Dysthymic disorder,Normality 

چكيده: هدف تحقيق : تعيين الگوي پاسخهاي بيماران دو قطبي و اختلال ديستيميك با آزمون رورشاخ و مقايسه آنها با الگوي پاسخهاي افراد سالم پرداخته است. فرضيه هاي تحقيق : 1- در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي و اختلال ديستمتيك يعني مجموع پاسخها نسبت به گروه بهنجار است. 2- تعداد پاسخهاي ابتكاري منفي در بيماران مبتلا به اختلال دو قطبي نسبت به دو گروه ديگر بيشتر و تعداد پاسخهاي حركت انساني در آنان كمتر است. 3- در بيماران دو قطبي يعني ادراك نادرست شكل بيشتر از دو گروه ديگر است.و... روش تحقيق :علي - مقايسه اي . جامعه آماري : بيماران 50-21ساله با اختلال ديستيميك كه به طور سرپايي تحت درمان بوده و به درمانگاههاي بيمارستانها روانپزشكي تهران بوده اند. يافته هاي تحقيق : حاكي است كه متغيرهاي K,O,Rو... در بين گروههاي بيماران با اختلال دو قطبي و بهنجار از لحاظ آماري تفاوت با اختلال آماري تفاوت هاي معني داري را نشان دادند و براي متغيرهاي C,F,K,O,DG,D در بين دو گروه بيماران با اختلال ديستيميك و بهنجار از لحاظ آماري تفاوتهاي معني دار بودند. نتيجه گيري و پيشنهادات: 1- كندي رواني - حركتي در بيماران دو قطبي بارزتر از بيماران با اختلال ديستيميك است. 2- به علت عدم وجود پاسخ حركت انساني در پروتكل بيماران با اختلال دو قطبي معلوم شد كه تفكر انتزاعي ، خلاقيت ، ثبات دروني و سازگاري در اين بيماران آسيب مي بيند، اين بيماران فاقد توانايي كنترل تكانه ها و به تعويق انداختن بروز رفتار هستند. 3- به علت وجود تعداد قابل ملاحظه F در بيماران با اختلال دو قطبي اين بيماران فاقد توانايي استدلال درست بوده و در تفسير محركها و واقعيتها اشكال دارند. وجود Fحاكي است كه با توجه و تمركز در اين گروه از بيماران آسيب مي بيند و اينان فاقد كنترل عواطف مربوط به تعارض هستند. 4- معلوم شد كه در گروه دو قطبي خلق افسرده نسبت به بيمارن با اختلال ديستيميك بارزتر است و شاخص e نشانگر وجود حركات و اعمال خودكشي در بيماران دو قطبي است. 5- وجود شاخص e نشان مي دهد كه بيماران دو قطبي بالقوه داراي خصوصيت تكانشي بودن و عواطف انفجاري هستند و از ثبات عاطفي و هيجاني برخوردار نيستند.

+ نوشته شده در سه شنبه پنجم آذر ۱۳۸۷ساعت 18:43 توسط م.امینی |