.::دوست عزيز خوش آمديد.جهت خدمات دانشجويي از جمله : مشاوره در پايان نامه،ترجمه مقالات،تحليل آماري پژوهشهاي مختلف با استفاده از نرم افزار آماري،در صورت لزوم فروش آزمونهاي روانشناسي و ... از طريق قسمت نظرات پست اول و يا ايميل با ما تماس بگيريد.باتشکر از حضور شما::. پژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric - هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويانپژوهشگران روان سنجی ایران Psychometric

مقالات روانشناسی،پژوهشهای دانشگاهی،پایان نامه،نرم افزار آماری ،خدمات دانشجویی و

هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان


هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEO) و بررسي تحليلي ويژگيهاي و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران, / ميرتقي گروسي‌فرشي؛ به راهنمايي: هوشنگ مهريار. گروسي‌فرشي، ميرتقي

پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1377

به منظور هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي نئو (NEOPI-R) و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران، نمونه‌اي با حجم 2000 نفر از بين جامعه آماري انتخاب گرديد. اين نمونه از بين دانشجويان دانشگاههاي تبريز و شيراز و دانشگاههاي علوم پزشكي اين دو شهر انتخاب گرديدند. فرم فارسي تهيه شده از آزمون NEO بر روي نمونه مورد پژوهش اجرا گرديد. مجموع پرسشنامه‌هاي فراهم شده از اين نمونه در فرم گزارش شخصي (فرم S) 1775 نفر و در فرم گزارش مشاهده‌گران (فرم R) 211 نفر بودند كه بعد از پالايش پرسشنامه‌هاي تكميل شده جمع باقي مانده از فرم 1656 S نفر و از فرم 200 R نفر بودند. تست NEOPI-R جانشين تست NEO است كه در سال 1985 براي اولين بار تهيه شده بود. در فرم سال 1985 سه عالم N، E و O رويه‌هاي مشخصي داشتند. در حاليكه دو عامل A و C فاقد رو به مشخصي بودند. در تست NEOPI-R رويه‌هاي مشخصي نيز براي عوامل A و C منظور شده است . از اين رو لفظ NEO ديگر نمي‌تواند مخفف سه عامل N، E و O باشد بلكه به عنوان نامي است كه براي اين تست انتخاب شده است . فرضه‌هاي زير در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است . -1 اين تست در مورد دانشجويان ايراني داراي همان ساختار عاملي خواهد بود كه در ممالك غربي بدست آمده است . -2 اين تست 6 رويه يا عامل فرعي را براي هر يك از پنج عامل اصلي در دانشجويان ايراني هم نشان خواهد داد. -3 ساختار عاملي تست ثابت است و بر اساس ويژگيهائي از قبيل جنس ، محل اقامت ، سن و طبقه اجتماعي افراد تغيير خواهد كرد. -4 ميانگين نمرات و پراكندگي آن در عوامل اصلي و 30 رويه آن بر اساس متغيرهائي چون جنس ، شهرستان، طبقه اجتماعي دانشجويان متفاوت خواهد بود. روش آماري عمده در بررسي فرضيات مذكور تحليل عوامل است . درجه ثبات عاملي تست بوسيله تكرار تحليل عوامل در دو گروه جنسي و مقايسه نتايج بدست آمده با يكديگر مورد ارزيابي قرار گرفته است . تحليل عوامل مجددي روي رويه‌هاي هر يك از عوامل انجام گرفته است تا وجود عوامل فرعي احتمالي در هر يك از عوامل اصلي مشخص گردد. براي ارزيابي اعتبار ملاكي تست از همبستگي فرم S و R، و براي ارزيابي پايائي تست از روش ثبات دروني (آلفاي كرونباخ) استفاده شده است . نمرات آزمون هم به صورت خام و هم بصورت نقاط صدكي محاسبه و ارائه شده است . اطلاعات بدست آمده توسط نرم‌افزار كامپيوتري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتايج زير بر اساس فرضيات مطرح شده، بدست آمده است . - تحليل عوامل رويه‌هاي 30 گانه تست NEO حضور 5 عامل اصلي و يك عامل فرعي ناپايدار ششمي را نشان مي‌دهد. عامل ششم در نمونه كلي و در گروه مردان به شكلي و در گروه زنان به شكلي متفاوت ظاهر مي‌شود و لذا مي‌توان آن را عاملي وابسته به جنس و احتمالا برآمده از شرايط فرهنگي در ايران دانست . - تحليل عوامل رويه‌هاي 6گانه هر عامل بطور جداگانه نشان مي‌دهد كه خالصترين وامل، عوامل N و C است . عوامل E و A به لحاظ پيچيدگيهائي كه دارند، هر يك دو عامل را نشان مي‌دهند اما اغلب رويه‌ها روي هر دو عامل بار قابل ملاحظه‌اي دارند، اما رويه‌هاي عامل O فقط در مورد زنان دو عامل مستقل از يكديگر تشكيل مي‌دهند كه چون اين پديده فقط در مطالعه حاضر ديده شده است . از اينرو بنظر مي‌رسد كه اين امر ناشي از شرايط فرهنگي ايران باشد. - نتيجه تحليل عوامل مردان كاملا شبيه تحليل عوامل نمونه كلي است و هيچ تفاوت مشهودي در آن ديده نمي‌شود. - نتيجه تحليل عوامل زنان بجز در رويه‌هاي عامل انعطاف‌پذيري شبيه تحليل عوامل نمونه كلي است . در گروه زنان تركيب رويه‌هاي O1، O2، O3 و O5 همراه با رويه‌هاي E5 و جنبه منفي A5 عامل ناپايدار ششمي را تشكيل مي‌دهند كه با توجه به خصوصيات رويه‌هاي مذكور مي‌توان آن را خودشيفتگي ناميد. - ميانگين نمرات دانشجويان تبريز و شيراز در برخي از عوامل و رويه‌هاي آنها متفاوت از يكديگر بوده و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار است . - ميانگين نمرات گروه مردان و گروه زنان در برخي از عوامل و رويه‌هاي آنها متفاوت از يكديگر بوده و اين تفاوت از نظر آماري معني‌دار است . - ميانگين نمرات نمونه مورد بررسي به تفكيك تعامل جنسي و سواد پدر نيز در برخي از جهات متفاوت از يكديگرند.
+ نوشته شده در پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 2:23 توسط م.امینی |